medicina-preventivaLa prevenció és l’eina més efectiva de la majoria de les patologies. Per tant, un correcte maneig des de cadell en la salut és la clau per aconseguir el màxim de qualitat de vida possible. Les vacunes, les desparasitacions i els controls rutinaris són la base de la prevenció, ja que la detecció precoç de qualsevol patologia facilita molt el seu tractament.

  • Vacunes: Cada espècie (gat, gos, conill, fura) requereix un protocol vacunal adequat a l’edat i estat de salut. És molt important la seva aplicació des de cadell per a millorar el seu benestar i evitar l’aparició de certes malalties.

  • Desparasitacions: Existeixen una àmplia varietat de paràsits que afecten els nostres animals, alguns d’ells zoonòtics (contagi a les persones). La prevenció adequada consisteix a eliminar periòdicament els paràsits interns (cucs intestinals, pulmonars i del cor) i externs (puces, paparres, mosquits i flebòtoms). Existeixen gran varietat de productes per a eliminar i prevenir, i així evitar la seva aparició i transmissió de malalties.

  • Revisions periòdiques: És important visitar al veterinari com a mínim un cop l’any per a fer una revisió general, anàlisi de sang, orina i/o femtes per a controlar que l’estat de salut sigui el correcte i avançar-se a les patologies que puguin aparèixer.

  • Revisions geriàtriques: Tots els animals que es troben en edat sènior és molt important realitzar controls periòdics on s’inclogui analítiques sanguínies completes i tècniques de diagnòstic per imatge (ecografies, ECG i radiografies) per a controlar el correcte funcionament dels òrgans vitals i identificar problemes de manera precoç.


Galeria d’imatges

Medicina preventiva